Home E-mail - nezapomeň zaměnit slovo zavináč za znak

Štafetový závod Pohár www.zivefirmy.cz :: Liberec 22.8.2009

Název týmu
Jméno kapitána
Příjmení kapitána
Datum narození kapitána den měsíc rok
Ulice, č. popisné
PSC a město
Země
Telefon ve tvaru
e-mail - slouží k odeslání potvrzení
Pohlaví kapitána Velikost trička
2. člen
Jméno
Příjmení
Pohlaví Velikost trička
3. člen
Jméno
Příjmení
Pohlaví Velikost trička
4. člen
Jméno
Příjmení
Pohlaví Velikost trička
5. člen
Jméno
Příjmení
Pohlaví Velikost trička
6. člen
Jméno
Příjmení
Pohlaví Velikost trička
7. člen
Jméno
Příjmení
Pohlaví Velikost trička
Souhlas s pravidly Souhlasím s pravidly.
Chcete nám něco sdělit?
Pravidla účasti

Přihlašuji se k účasti na závodech na kolečkových bruslích. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by mi v účasti bránila.
Jsem si vědom, že nesu plnou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo na věcech, která vznikne mou vinou pořadateli nebo třetím osobám před, během i po závodě. Prohlašuji, že se zúčastňuji tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsem si vědom(a), že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění během závodu.
Současně s odesláním elektronické přihlášky beru na vědomí a souhlasím s tím, že přihlášením k účasti v závodu série Českomoravský pohár 2008 uděluji pořadateli právo použít fotografie, videozáznamy či jiné obrazové či zvukově obrazové záznamy a zvukové záznamy rozhovorů pořízené během závodu nebo v souvislosti s ním pro účely prezentace akce, jejích výsledků a případně i jejích partnerů, zejména sponzorů, a to všemi známými způsoby.
Osobní údaje obsažené v této přihlášce budou zpracovávány čistě pro potřeby pořadatele, a to pouze jeho členy, zaměstnanci nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo účastníka přístupu k údajům o své osobě je zaručeno. V případě, že pořadatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., mám právo požadovat na pořadateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.
Vyplněním této přihlášky uděluji pořadateli souhlas ke zpracovávání osobních údajů v tomto formuláři obsažených včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, MMS apod.). Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze účastníků závodů Českomoravského poháru 2008, za účelem sdělování informací týkajících se organizace závodů a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů pořadatele a/nebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou s tím, že jsem oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu pořadatele. Pořadatel zaručuje, že souhlas s využitím elektronických kontaktů elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení budu mít možnost zdarma kdykoli odvolat způsobem, popsaným v každé jednotlivé zprávě, která bude pořadatelem jakožto obchodní sdělení zaslána.

Pořadatelem se rozumí: Inlajn.Cz - občanské sdružení, Svatoplukova 650, 460 01, Liberec 4; IČO: 270 09 165

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.